Кодекс етики РУ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Кожний працівник РУ повинен вживати всіх необхідних заходів для дотримання положень цього Кодексу етики, а громадяни мають право очікувати від працівників РУ поведінки відповідно до положень цього Кодексу. Забороняється надавати будь-які переваги та лобіювати інтереси окремих осіб чи організацій. В разі виникнення ситуації, пов’язаної з конфліктом інтересів, або такої, що суперечить цьому Кодексу і законодавству України щодо протидії та запобігання корупції в Україні, працівник повинен повідомити про це безпосереднього керівника, керівництво Регістра або уповноважену особу, шляхом подання власноруч написаної заяви довільної форми, не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли дізнається про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів. Виконання норм і правил даного Кодексу є обов’язковим для всіх працівників РУ.

МЕТА КОДЕКСУ ЕТИКИ

Метою Кодексу етики є встановлення етичних норм і правил професійної поведінки працівників РУ для гідного виконання ними своєї професійної діяльності, а також сприяння зміцненню авторитету і довіри громадян до підприємства. Кодекс етики покликаний підвищити ефективність виконання працівниками РУ своїх посадових обов’язків. Кодекс етики служить основою для формування високо професійного середовища та морально-психологічного клімату на підприємстві, шанобливого ставлення до посадового обов’язку працівників РУ у суспільній свідомості.

ЦІЛІ

Цей Кодекс визначає основні цінності, на яких ґрунтується місія підприємства; узагальнює загальні етичні принципи, що відображають основні цінності професії, та встановлює низку конкретних етичних стандартів, якими слід керуватися у практиці роботи; встановлює етичні стандарти, відповідно до яких широка громадськість може вимагати від працівників РУ відповідальності. Підписуючись під цим Кодексом, працівники зобов’язані дотримуватися будь-яких дисциплінарних постанов або санкцій підприємства, заснованих на ньому.

ОСНОВНІ ЕТИЧНІ ЦІНОСТІ

Основними етичними цінностями працівників РУ є: патріотизм, пріоритетність інтересів, субординація, толерантність, гідна поведінка, доброчесність, політична нейтральність, прозорість і підзвітність, професіоналізм (компетентність). Команда РУ  вірить у різноманітність. У кожної людини є своя точка зору і цінний внесок, який вона може запропонувати, чи це вирішення проблеми, чи внесок у нові ідеї. Нерозуміння будь якого погляду не значить, що ця думка неправильна.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПРОФЕСІЙОЇ ПОВЕДІНКИ

Праця на підприємстві здійснюється на таких основних принципах: компетентність, чесність ринку, відповідальність перед клієнтами, збереження конфіденційності, відповідальність перед роботодавцем, старанність та раціональна основа при виконанні класифікаційної та сертифікаційної діяльності, запобігання конфлікту інтересів. Поведінка працівника РУ має відповідати очікуванням громадськості й забезпечувати довіру суспільства та громадян до підприємства, сприяти реалізації прав і свобод людини і громадянина, визначених Конституцією України і Законами України.

ЕТИЧНІ ПРАВИЛА ПРОФЕСІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ

Працівник РУ керується закріпленими Конституцією України положеннями про те, що людина, її права і свободи є найвищою цінністю і кожен громадянин має право на недоторканність приватного життя, особисту й сімейну таємницю, захист честі, гідності, свого доброго імені; повинен діяти сумлінно, компетентно, старанно, поважно та етично з громадськістю, клієнтами, потенційними клієнтами, роботодавцями, працівниками, колегами з класифікаційних товариств.
Працівник РУ приймає рішення в рамках своєї визначеної компетенції та доручень на основі наявної відповідної інформації, незалежно від своїх власних інтересів та виключно в інтересах підприємства; повинен прагнути підтримувати та вдосконалювати свою професійну компетентність і прагнути підтримувати та вдосконалювати компетентність інших фахівців з надання класифікаційних та сертифікаційних послуг.
Працівник РУ дотримується політичної нейтральності. Не надає будь-яких переваг та не виявляє прихильність до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій, рішуче виступає проти антидержавних проявів і сил, які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян. Не допускає впливу особистих політичних поглядів на дії та рішення працівників.
Працівник РУ утримується від грубості, проявів зневаги, підвищеного тону під час спілкування, упереджених зауважень, пред’явлення неправомірних, незаслужених звинувачень, загроз, образливих висловів чи реплік, дій, що суперечать діловому стилю спілкування, провокують протиправну поведінку; власною поведінкою сприяє встановленню в колективі ділових взаємин, порозуміння і співробітництва. Повинен бути ввічливим, доброзичливим, коректним, уважним і виявляти толерантність у спілкуванні з громадянами, співробітниками та  керівництвом.
При виконанні посадових обов’язків, залежно від умов роботи, зовнішній вигляд працівників РУ повинен викликати повагу громадян, співробітників, керівництва та відповідати загальноприйнятому діловому стилю, який вирізняється офіційністю, стриманістю, традиційністю, акуратністю.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Поведінка працівника РУ, що перешкоджає ефективній діяльності підприємства, підриває його авторитет в громадській думці, загрожує добрій репутації колективу. Систематичні і грубі порушення Кодексу етики підлягають осуду на зборах профспілки, трудового колективу. У випадках недотримання, порушення Кодексу етики, можливе застосування заходів дисциплінарної відповідальності, інших видів правового впливу, згідно Колективного договору, а також норм чинного законодавства України.

Перейти до вмісту